Історія кафедри та діяльність наукової школи

Історія кафедри.pptx

Кафедра соціальної гігієни та організації охорони здоров’я була заснована у Дніпропетровському медичному інституті у 1924-25 н.р. Першим завідувачем був відомий вчений-гiгiєнiст - професор М.В. Доніч (1878-1951 рр.). У 1927-1928 н.p. кафедру очолив видатний епідеміолог, академік АМН СРСР Л.В. Гpомашевський (1887-1980 рр.), який зробив значний внесок у розробку теорії та практики епідеміології. В період становлення кафедри, головним напрямком її діяльності було вивчення соціальних факторів, що впливають на здоров’я населення та розробка методів їх профілактики. З 1929 по 1931 рік кафедру очолював професор С.С. Каган (1894-1965 рр.), який водночас обіймав посаду ректора інституту. Велике значення для подальшого розвитку науки мали його роботи з демографії та санітарного законодавства. Тривалий час (з 1935 по 1956 рік) кафедрою завідував професор Б.М. Шкляр (1891-1960 рр.), який збагатив науку історичним аналізом становлення охорони здоров’я Дніпропетровського регіону.

Колектив кафедри у 1930-ті роки

У 1940 році кафедри соціальної гігієни були перейменовані в кафедри організації охорони здоров’я, що визначало їх новий напрямок роботи: проведення досліджень з теорії та практики організації охорони здоров’я. У 1957 році кафедру очолила Галина Федорівна Ємельянова (1921-2003 рр.) та завідувала нею протягом 32 років. Під керівництвом цього талановитого вченого і педагога проводилася велика наукова робота щодо вивчення здоров’я населення, обґрунтування засад надання різних видів медичної допомоги, проводилося наближення навчального процесу до практики охорони здоров’я. Багато років науковим напрямком кафедри було вивчення здоров’я та організації медичної допомоги робітникам провідних галузей промисловості. Найбільш вагомими науковими дослідженнями цього періоду були докторські дисертації Г.Ф.Ємельянової, Я.Г. Коврова та праці М.Д. Хелемендик, А.Ю. Романенка, П.В. Ломакіна, С.А. Шмегевського. Значна кількість наукових розробок була присвячена вивченню соціально-економічних проблем боротьби з травматизмом, зокрема це дослідження В.О. Павлова, В.Ф. Посного. Удосконаленню організаційних форм надання спеціалізованої медичної допомоги робітникам промислових підприємств присвячені дослідження Л.Ф. Кириченко, М.С. Толубаєва, І.Г. Сенчіхіна, В.М. Гужевського, Л.С. Галенко, В.Г. Помойницького.

У 1971 році за ініціативою кафедри були створені курси для підвищення кваліфікації організаторів охорони здоров’я України, які у 1983 році були реформовані у кафедру соціальної гігієни і організації охорони здоров’я факультету удосконалення лікарів у місті Кривий Ріг. На початку 80-х років на кафедрі працював великий науковий колектив. Основним науковим напрямком його діяльності була оптимізація організації та управління первинною медико-санітарною допомогою. Проведено ряд наукових досліджень - М.І. Заярського, В.Г. Лахтіонова, І.М. Кутузова, Е.В. Борвінко, присвячених питанням поліпшення обслуговування на первинному рівні. Важливим історико-медичним дослідженням того часу була докторська дисертація Т.О. Бажан. Проведено також низку наукових досліджень щодо підвищення ефективності організації різних видів медичного обслуговування, захищені кандидатські дисертації Л.Б. Огір, І.В. Кочина, Г.В. Горбунової.

Колектив кафедри у 1970-ті роки

У період з 1989 по 1995 рік кафедру очолював професор Іван Олександрович Логвіненко (1940-1995 рр.). Основним напрямком його наукової діяльності було удосконалення спеціалізованої медичної допомоги сільському населенню. У 1995-1996 н.р. кафедрою завідував д.мед.н. Олександр Петрович Татаровський (1943 р.н.). Основний напрямок його наукових досліджень – вивчення стану здоров’я та організація медико-санітарної допомоги населенню інтенсивної промислової зони. У ці часи були розширені напрями наукової діяльності кафедри вивченням нових форм організації спеціалізованої медичної допомоги.

З 1 вересня 1992 року кафедру факультету удосконалення лікарів було переведено з м. Кривого Рогу до Дніпропетровська, вона ввійшла до складу факультету післядипломної освіти, отримала назву «кафедри управління охороною здоров’я» і була очолена професором В.М. Лехан.

Радикальні зміни у суспільстві наприкінці 90-х років спонукали колектив кафедр як додипломної так і післядипломної підготовки до наукового обґрунтування реформ в охороні здоров’я. Вирішенню цих проблем присвячені масштабні дослідження В.М. Лехан, О.П. Татаровського, Т.В. Єрошкіної.

В 1996 році у зв’язку зі структурними змінами в академії кафедра соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я була об’єднана з кафедрою управління охороною здоров’я факультету удосконалення лікарів і стала називатися кафедрою соціальної медицини, організації та управління охороною здоров’я, її очолила професор Валерія Микитівна Лехан. З цього часу на кафедрі почалась активна підготовка не тільки студентів, але й лікарів - організаторів охорони здоров’я України.

Колектив кафедри у 1990-ті роки

З кінця 90-х років до сфери наукових інтересів колективу кафедри входять найбільш актуальні проблеми з організації охорони здоров’я, зокрема наукове обґрунтування структурної перебудови галузі, організації і управління первинною та вторинною медичною допомогою, управління якістю медичного обслуговування, визначення пріоритетних напрямків розвитку системи охорони здоров’я та обґрунтування способів поліпшення її ефективності. Матеріали наукових досліджень кафедри останніх часів знайшли відображення у низці дисертаційних робіт, зокрема докторській дисертації Зюкова О.Л., кандидатських дисертаціях О.Г. Головахи, Л.С. Семенової, А.В. Іпатова, В.А. Піщикова, С.А. Крюкова, Г.С. Канюки, Д.Д. Дячука, Л.В. Крячкової, В.В. Волчек.

З 2014-2015 н.р. до кафедри приєднано курс «Управління та економіка у фармації».

Сучасний період (з 2015 року по теперішній час)

З 01.09.2019 року були внесені зміни до назви кафедри, яка на тепер носить назву «Кафедра соціальної медицини, громадського здоров'я та управління охороною здоров'я». З 2020-2021 н.р. кафедру очолила професор Крячкова Лілія Вікторівна.

Кафедра проводить щорічно навчання на трьох мовах за різними спеціальностями всіх факультетів академії таких дисциплін як: соціальна медицина, громадське здоров'я, епідеміологія та основи доказової медицини та інших вибіркових дисциплін на додипломному етапі, проводить первинну спеціалізацію та підвищення кваліфікації для лікарів за фахом організація охорони здоров'я на курсах тематичного удосконалення і тренінгах, приймає участь у навчанні лікарів-інтернів за фахом загальна практика (сімейна медицина) на післядипломному етапі.

На кафедрі викладаються дисципліни «Біостатистика» та «Основи доказової профілактики та медицини в науковій діяльності» для здобувачів третього рівня вищої освіти різних спеціальностей. Співробітники кафедри є розробниками освітньо-наукової програми зі спеціальності 229 «Громадське здоров’я». На кафедрі за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я» навчається 3 аспіранти.

У навчальному процесі активно використовуються 2 комп’ютерні класи, в яких проводиться тестування студентів, аспірантів та курсантів. Співробітниками кафедри запроваджуються елементи проблемно-орієнтованого навчання з використанням комплексних практичних завдань (кейсів). Широко застосовуються такі форми учбового процесу, як робота у малих групах з використанням методу мозкового штурму та тренінги. Проводиться навчання з використанням елементів дистанційної освіти в програмному середовищі Moodle освітнього порталу академії.

Для інформаційного забезпечення і підтримки навчального процесу, в тому числі і дистанційного, з дисципліни «Біостатистика» для здобувачів Phd використовується Веб-ресурс дистанційного навчання, що функціонує в електронному навчальному середовищі Мoodle (затверджений на засіданні Вченої ради ДДМУ).

За період існування кафедри видано більше 40 монографій, 6 підручників, більше 25 навчальних посібників; захищено 11 докторських та 47 кандидатських дисертацій. Продовжуючи розвивати сформовані наукові традиції, сучасна наукова діяльність кафедри спрямована на обґрунтування перетворень в охороні здоров'я, підвищення ефективності діяльності галузі, інтеграції медичної допомоги та поліпшення якості медичних послуг, що знайшло відображення у дисертаційних роботах останніх років: кандидатських дисертаціях Венгрин Н.О., Павленка М.В.; докторських – Гінзбург В.Г., Крячкової Л.В.

В даний час кафедра активно співпрацює у науковій сфері з міжнародними організаціями та практичною охороною здоров’я. Наукові здобутки колективу широко використовуються при розробці законодавчих актів, урядових та галузевих нормативних документів, активно впроваджуються у практику охорони здоров’я.

Кафедра соціальної медицини, громадського здоров'я та управління охороною здоров’я пройшла славетний шлях від заснування до наших днів, за різних часів та обставин декілька змінювалася назва кафедри, керівники та напрямки її наукової діяльності, але вона завжди працювала і розвивається для досягнення головної мети - поліпшення здоров'я населення!